Allmänna villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen på music-in-th-garden.se, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor för webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

Villkor

Tillstånd ges att använda materialet på företagens webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

a) ändra eller kopiera materialet.
 
b) använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
 
c) Försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på företagens webbplats.
 
d) ta bort all copyright eller andra äganderättsbeteckningar från materialet.

e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av företaget när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt kopierat/nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på företagens webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Företaget lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Företaget garanterar eller gör inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på företagets webbplats, även om företaget eller en auktoriserad företrädare för företaget har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Revideringar

Materialet som visas på företagens webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Företaget kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Företaget förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av användarvillkor 

Företaget kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Alla anspråk som hänför sig till företagens webbplats ska styras av svensk lag.

Sekretesspolicy

Läs mer om sekretesspolicy här.

Cookie villkor

Läs mer om cookie villkor här.

Copyright @ music-in-the-garden. All rights reserved

music-in-the-garden - Powered By Zenler